Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Nämnder (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnden
Krisledningsnämnd
Patientnämnden